نقل و نقد اسرائیلیات در تفسیر ابوالفتوح رازی (ره)
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات كنگره جلد 1 سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی